Auteursarchief: campagne

gemeenteraadsvergadering van 11 juni 2014

In de gemeenteraadsvergadering van 11 juni 2014 diende de WAD’N PARTIJ twee moties in, een gericht tegen de voortgaande onnodige geheimzinnigdoenerij over de industriehaven en een gericht op een royalere subsidie voor de speciale reünie van de E.P. de Boerschool die dit jaar moet sluiten. De teksten van de moties vindt u hieronder. Beide moties werden met 1 tegen 16 stemmen verworpen.

Een derde ingediende motie, over de zoutwinning voor de haven van Harlingen, houden we voorlopig aan tot het onderwerp op de agenda van de raad komt, wat ons betreft vroeg komend najaar.

De WAD’N PARTIJ stemde als enige tegen de voorgestelde benoemingen van nieuwe leden voor de Adviescommissie van Hûs en Hiem. Wij vinden dat met deze benoemingen de verhouding tussen architecten en niet-architecten in Hûs en Hiem geheel zoek raakt. Bovendien vinden we de verklaring van wethouder Le Roy dat we als gemeente geen invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Adviescommissie, terwijl we er wel voor moeten betalen en er wel over moeten stemmen, onacceptabel.

De eerste “echte” gemeenteraadsvergadering

Afgelopen woensdag 14 mei was de eerste “echte” gemeenteraadsvergadering zoals die voortvloeide uit de verkiezingen van 19 maart 2014. Aan de orde was o.a. het coalitieprogramma van PvdA, CDA en Harlinger Belang. Hieronder vindt u de tekst van dat programma en de inbreng van Wim Wildeboer, raadslid van de WAD’N PARTIJ Harlingen. En tevens de tekst van de motie die door de WPH is ingediend, welke met alleen de stemmen van WPH, CU en GL voor is verworpen.

Meneer de voorzitter,

In de schaduwfractie van de WAD’N PARTIJ hebben we mekaar met vraagtekens in de ogen zitten aankijken over dit coalitieprogramma. Wat moeten we hiermee? Sterker nog: wat ís dit eigenlijk? Het is zo vaag en algemeen dat je er alle kanten mee op kunt en iedereen kan er wel iets van zijn gading in vinden. Zelfs de concrete punten die genoemd worden zijn vervolgens weer vaag verwoord.

Onze conclusie is dat het helemaal geen coalitieprogramma is. Dit is een raadsprogramma. En dat wordt in de inleiding ook omfloerst toegegeven.

Maar aan een raadsprogramma werkt een grote meerderheid van de raad mee. Dít raadsprogramma is door slechts drie partijen, met de kleinst mogelijke meerderheid, geschreven. En dan mag de oppositie zich daarbij aansluiten. Nou, wat ons betreft zit de wereld zo niet in mekaar.

Maar als men een raadsprogramma wil, waarom spreekt men dan van een coalitie? Wij hebben maar een ding kunnen bedenken: om de wethoudersposten onder mekaar te kunnen verdelen. Daartoe breidde men het aantal wethouders met maar liefst 50% uit en stuurde men een goed ingewerkte wethouder op wachtgeld, waardoor de post wethouderskosten in Harlingen in één klap verdubbeld wordt. Is dat in het belang van Harlingen? Nee, dat is in het belang van deze zogenaamde coalitie. Alledrie een zeteltje dicht bij het vuur. Hoe gaat de coalitie dit in deze tijd van bezuinigingen uitleggen aan de bevolking?

Vergelijk deze achterkamertjes handjeklap eens met de open en transparante gang van zaken van vier jaar geleden. De toenmalige coalitie, ook met een meerderheid van slechts één zetel, nodigde alle partijen uit om zitting te nemen in een sollicitatiecommissie voor nieuwe wethouders. Dat de toenmalige oppositie dat niet deed is hun zaak, maar de procedure was open en transparant. Na het vertrek van wethouder De Boer is dezelfde heldere weg gevolgd. Toen heeft de CU als enige van de oppositiepartijen wel aan deze open procedure meegewerkt.

Meneer de voorzitter. De PvdA is nogal geporteerd van een wethouder die weet, om de heer Kuiken te citeren, “wat er leeft op de hoek van de Voorstraat”. Tja. Wij hebben liever een wethouder die weet waar hij het over heeft. Die weet hoe hij zaken kan doen voor Harlingen. Die weet hoe hij Harlingen op de kaart kan zetten en sterker kan maken. Volgens de heer Kuiken moeten wethouders aan de rand van het sportveld staan. En dan vervolgt hij letterlijk: “Dat doen zij niet. Men vliegt donderdagmiddag terug naar Leiden of Zeeland.” Afgezien van de onheuse toon van de heer Kuiken over de wethouders Le Roy en Glasbeek zeggen wij hierbij dat er niks mis is met wethouders langs de rand, maar wij hebben liever wethouders er midden in. Midden in de zaken die voor Harlingen van belang zijn. Die er voor knokken dat er überhaupt genoeg sportvelden zijn om bij langs de rand te staan. Maar ook culturele activiteiten, een bibliotheek, een museum, noem maar op. Wethouders die er voor zorgen dat de inwoners van de gemeente aan dat alles ook mee kunnen doen. En of zo’n wethouder vervolgens in z’n vrije tijd op de hoek of de rand van de Voorstraat rondhangt zal me worst wezen.

Kort samengevat: wij hebben liever een wethouder die níet weet wat er aan de rand van het sportveld leeft dan een wethouder die dat wél weet en ons vervolgens met een afvaloven opzadelt. Maar op dat onderwerp kom ik uiteraard nog terug.

Mensen en partijen kunnen verschillende maatschappijvisies hebben en verschillende opvattingen en dat komt in de politiek dan tot uiting in meningsverschillen. En dat speelt zeker ook een rol bij mijn oordeel over dit programma. Maar er is ook iets anders: een enorm gevoel van teleurstelling. Dit programma is visie- en futloos: een onderzoekje hier, een vooruitschuivertje daar, een afwachtingkje zus, een dooddoenertje zo. Het is vaagheid alom wat de klok slaat. Zelfs de concreet benoemde onderwerpen zijn vervolgens vaag verwoord.

Meneer de voorzitter. Wij begrijpen dat zo’n programma een compromis is. In dit geval van twee partijen die vanaf het begin vóór de afvaloven waren en een partij die daar tegen was. Toch zijn wij zeer teleurgesteld over de oppervlakkige – en als je er goed over nadenkt zelfs nietszeggende – woorden die er aan de afvaloven gewijd worden. Als ik het even vertaal dan staat er: gaat u maar rustig slapen, wij houden het voor u in de gaten. Nee, dát zal de ongerustheid in Harlingen wegnemen.

Laat het duidelijk zijn: de WAD’N PARTIJ wil dat er zo gauw mogelijk een eind komt aan het gedonder rond die afvaloven, want dat verpest veel voor de stad. Laat er geen misverstand over bestaan: de verpeste sfeer in de stad kwam minder door de coalitie van 2010 dan door het doordrukken van die afvaloven tegen de wil van de meerderheid van de bevolking in. En dat ziekt maar door. Capaciteitsuitbreiding, buitenlands afval, geen transport over water, geen openheid over uitstoot, ga zo maar door. De ongerustheid neem je niet weg met de dooddoener uit dit programma, ik citeer: “De gemeente zal … de reststoffenenergiecentrale nauwlettend volgen…”

Er is maar een manier waarop de ongerustheid weggenomen kan worden: een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar alle gezondheids- en milieuaspecten van de REC, die volledig openbaar worden gemaakt.

De teleurstelling in dit programma die wij voelen heeft ook te maken met het ontbreken van enige urgentie. Werk, werk, werk was de slogan van de PvdA bij de verkiezingen. Helemaal mee eens, maar van de urgentie daarvan vinden we in dit programma niets terug. In de campagne dacht PvdA-lijstaanvoerder de heer Kuiken een paar maal mij een lesje economie te moeten en kunnen leren. Nu mag hij denken wat hij wil, zelfs onbezonnen gedachten, want de gedachten zijn vrij, om dat mooie oude sociaal-anarchistische lied maar eens aan te halen, maar het grappige is dat zijn partijleider de heer Samsom in een groot interview in de Volkskrant een paar weken geleden wezenlijk hetzelfde bepleitte als ik en waarop de heer Kuiken mij dus meense terecht te moeten wijzen. Namelijk dat het de hoogste tijd wordt dat de overheid de economie gaat aanjagen. Investeringen naar voren halen i.p.v. uitstellen. Hetzelfde staat trouwens ook in het verkiezingsprogramma van de CU. We hebben net nog kunnen zien wat een voordelen dat de gemeente kan opleveren. De aanneemsom voor de Pollendam is tientallen procenten lager dan wat de gemeente er voor uitgetrokken had. Dat voordeel heb je alleen als je nú investeert, niet als je wacht dat mogelijkerwijs door het aantrekken van de wereldeconomie ook de Nederlandse economie weer uit het dal is gekropen. Bovendien kun je er de lokale en regionale economie een boost door geven.

Niets van dat soort stappen in het programma te vinden.

In de sociale paragraaf van het programma duikt opeens de zinsnede op: “Daarom is het bestrijden van misbruik een prioriteit.” Nu hoort bestrijden van misbruik altijd de volle aandacht te hebben, maar “prioriteit”? Prioriteit t.o.v. wat? En waarom? Zijn er aanwijzingen dat het met de omvang van het misbruik goed fout zit?

Zorg baart de mensen momenteel grote zorgen. In het hele land zijn gemeenten bezig zich zo goed en zo kwaad als dat kan schrap te zetten voor de grote klap die op 1 januari 2015 moet gaan vallen. En wat meldt dit programma daarover? Zegge en schrijve 13 regels met dooddoeners en vaagheden.

Nou ja, zo zit dit hele programma in mekaar.

Bij cultuur wordt een concreet punt aangestipt: Onderzoek naar privatisering van het Hannemahuis. Maar waarom? Vanuit welke achterliggende gedachte? Moet het tot een bezuiniging leiden? Zo ja, zeg dat dan, dan weten we uit welke hoek de wind waait. Of is het juist de bedoeling het Hannemahuis sterker te maken, zodat het nog beter zijn rol kan vervullen als een van de steunpilaren onder het toerismebeleid. Maar moet daarvoor eerst weer een ongetwijfeld duur onderzoek voor gedaan worden? Kun je dan niet beter beginnen met eens om de tafel te gaan zitten met de directeur van het museum? Dat kost niets want die is al in dienst van de gemeente.

Tot slot, want het heeft weinig zin om punt voor punt alle beschreven onderwerpen af te vinken.

Het Jeugd- en jongerenbeleid. Je kunt politieke meningsverschillen hebben en daar zakelijk bij blijven. Maar hier maak ik me echt boos over. Geen woord over hoe de gemeente jongeren kan enthousiasmeren en steunen. Geen woord over het feit dat jongeren zeggen dat er in Harlingen, afgezien van sport, geen moer te doen is. Alleen maar geklaag over drugs en alcohol. Sex en rock & roll ontbreken anders waren we terug in de jaren ’50.

Voor zover drugs en alcohol een probleem zijn hoort dat bij zorg thuis, niet bij jeugd- en jongerenbeleid. Hou eens op met jeugd altijd in een adem te noemen met problemen. Dit hoofdstuk gaat niet over jeugdbeleid, maar is het opgeheven vingertje van sommige vaders en moeders en opa’s en oma’s.

Ik wil de coalitie met klem vragen om eens op te komen met die genoemde onderzoeken en rapportages waar ze het over heeft.

Ipv een ondersteuning van de burgemeesters die de regering oproepen een einde te maken aan de criminalisering van cannabis, waar gelukkig ook onze burgemeester zich achter heeft geschaard, wordt er in dit programma hel en verdoemenis gepreekt over cannabis. Terwijl een ouderwets katholiek land als Uruguay onlangs cannabis heeft gelegaliseerd probeert het coalitieprogramma van Harlingen de ontwikkelingen juist terug te draaien door aan bangmakerij te doen.

Aan het eind van het jeugdhoofdstuk staan een paar positieve opmerkingen. Die gaan alleen niet over jeugdbeleid maar over onderwijs. Nu gaat de gemeente daar niet over, maar toch heel mooi dat de gemeente initiatieven voor beroepsopleidingen steunt en stimuleert. Alleen,  het blijft bij die open deur. Geen hoe, wat, waar. Vaagheid als dit hele programma.

De motie ingediend door WPH:

2014–5-14 motie

 

De voorlopige uitslag is binnen

Bedankt, inwoners van Harlingen, Midlum en (last but not least) Wijnaldum die op de WAD’N PARTIJ hebben gestemd.
Zoals ik vannacht, toen 99% van u waarschijnlijk al in bed lag, op Radio Stad Harlingen zei: wij zijn eigenlijk van min 3 naar plus 1 zetel gegaan, een winst van 4. Misschien een beetje rare redenering, maar ik denk dat het wel goed onze uitgangspositie weergeeft en de situatie waarin we moesten opereren. We hebben veel shit over ons heen gekregen, die verder ging dan alleen maar politieke meningsverschillen, maar genoeg mensen hebben daar doorheen weten te kijken om ons aan een volwaardige raadszetel te helpen. Met dit laatste bedoel ik dat er vier eenmansfracties in de nieuwe raad zitten waarvan wij als enige de kiesdrempel hebben gehaald. De andere drie hebben een restzetel.
Net als vier jaar geleden is de situatie in de raad gefragmenteerd. Geen enkele partij of blok is echt groot en sterk uit de verkiezingen gekomen. Eventuele coalitievorming kan dan ook verschillende kanten op gaan. Jappie Saakstra (fractievoorzitter van Harlinger Belang) zei mij onder vier ogen dat hij moest toegeven dat Jennifer Steevensz heel veel energie had gestoken in het tot stand brengen van de coalitie van 2010. Ik weet niet of hij dat compliment ooit in het openbaar heeft geuit, dus doe ik het bij deze. Want het is gewoon waar, en dat staat los van wat er later is gebeurd.

Maar nu gaan we vooruit kijken. Er wacht ons een zware taak, want we moeten de steun van die 435 kiezers wel waar maken. En als eenmansfractie kun je niet zo heel macht uitoefenen. We zullen het moeten hebben van een sterk, creatief, en duidelijk inhoudelijk verhaal. En toch die luis in de pels functie. We gaan er aan werken.

Nogmaals bedankt voor uw steun.
Namens de WAD’N PARTIJ Harlingen,
Wim Wildeboer
PS Als iemand zich, nu we weer écht meedoen, geroepen voelt om onze gelederen te versterken, meld u aan. Dit kan via ons mailadres: info@wadnpartij.nl als u ons uw gegevens doorstuurt nemen we contact met u op.

Verkiezingsbeloftes

Even voor alle duidelijkheid:
De WAD’N PARTIJ Harlingen heeft geen enkele verkiezingsbelofte ingetrokken en we zijn ook niet van plan zulks te doen.

Wat stond er in onze advertentie in de Harlinger Courant, als samenvatting van ons verkiezingsprogramma?

Dit:
Overheid en Omrin dienen met een volkomen onafhankelijk, alomvattend onderzoek te bewijzen dat de afvaloven 100% schoon en veilig is, zo niet, dan moet hij dicht, daarvoor bestaan wettelijke mogelijkheden.

Volkomen duidelijk en niets van ingetrokken.

Voor de volledige versie, kijk op onze site: wadnpartij.nl

en voor de leuke versie, kijk op Youtube:

 

Wim Wildeboer,

lijsttrekker WAD’N PARTIJ Harlingen

Een nieuw perspectief: de WAD’N PARTIJ Harlingen

De koning is dood, leve de koning.

Zo brengen de Engelsen het: er eindigt iets en er gaat meteen iets door.

Wat bij ons doorgaat is een lokale politieke partij die vasthoudend opkomt voor de belangen van Harlingen en haar inwoners en bedrijven. Een partij die niet eindeloos op de vierkante millimeter blijft vergaderen over een paar Euro, terwijl ondertussen de miljoenen het raam uit vliegen. Een partij die wil meedenken over een toekomstgerichte visie voor Harlingen i.p.v. gemakzuchtig en angstig weg te duiken in een bureaucratische fusie, of die nu ambtelijk of volledig is.Zojuist is er een tamelijk schokkende studie verschenen over de positie van gemeenteraden. De conclusies liegen er niet om: De raden zijn papieren tijgers: ze controleren niet, maar zitten erbij en kijken ernaar. Laat dat nou naadloos aansluiten bij ons gevoel, na enkele jaren intensief de raad van Harlingen gevolgd te hebben. Misschien is het roeien tegen de stroom in, maar dat is níet het soort gemeenteraad dat de WAD’N PARTIJ Harlingen voor ogen staat. Integendeel.

De oprichting van Frisse Wind Harlingen en deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 was een uitstekend initiatief, leidend tot een eclatante verkiezingsoverwinning. Dat was goed voor Harlingen: de politiek werd opgeschud, de al jaren bestaande machtsstructuur werd doorbroken. Een frisse wind door de stad…

Daarna ging het in de praktijk geleidelijk mis. Met als klap op de vuurpijl het weglopen door de FWH-fractie voor haar verantwoordelijkheid. Buitengewoon jammer. Om van te leren en misschien aanleiding tot wetswijziging.

Maar het is geen reden om terug te keren naar die oude plaatselijke machtsstructuur, met een zwaar overheersende PvdA. De PvdA, die de grootste verantwoordelijkheid draagt voor het bestaan van de afvaloven. De partij die jarenlang weigerde te praten over verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in Harlingen, waardoor het nu 5 voor 12 is voor dat onderwijs. De partij die nu landelijk met de VVD een kaalslagbeleid voert waardoor we op alle terreinen steeds verder de put in raken. De partij die wel voor zeer vele miljarden (en extra lawaai-overlast in Friesland) kiest voor de JSF, terwijl er verder nergens geld voor is. De partij die, samen met de VVD, vanuit Den Haag de gemeenten wil opzadelen met gigantische verantwoordelijkheden op het gebied van jeugdzorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg zonder het daarvoor benodigde geld bij te leveren.

Kortom: Alle redenen die in 2010 leidden tot de overwinning van de lokale partij FWH zijn er nog steeds, en zelfs meer. Ruime grondslag dus voor de WAD’N PARTIJ Harlingen. De naam Frisse Wind was en blijft een mooie naam, maar hij is door het (niet) optreden van de FWH-fractie in diskrediet geraakt. Jammer, maar helaas. Door een nieuwe naam te kiezen, maken we tevens in een klap duidelijk de periode met die fractie definitief achter ons te laten.

De WAD’N PARTIJ Harlingen zal met een helder en kernachtig programma deelnemen aan de komende verkiezingen. Met mensen die voor hun politieke verantwoordelijkheid zullen blijven staan en zich ook niet gaandeweg zullen ontpoppen als one-issue-minded. Dat is onze harde politieke en persoonlijke belofte.

Bestuur WAD’N PARTIJ Harlingen (WPH),

info@wadnpartij.nl

Ton van der Plas

Wim Wildeboer

​Jaap Hofman